Programy usilují o prozkoumání zvoleného tématu aktivně a z různých úhlů pohledu. K tomu jsou použity metody dramatické výchovy, které umožňují vstoupit do fiktivní situace a učit tak se prostřednictvím vlastních zážitků a zkušeností. Získané poznatky mají tak mnohem hlubší a trvalejší charakter. Tato forma umožňuje propojení několika vyučovacích předmětů a vzdělávacích oblastí, nabízí začlenění probírané látky do širšího kontextu.

Didaktické programy založené na principech dramatické výchovy je nejlepší zpracovávat ve spolupráci s vyučujícími pro konkrétni třídu a příležitost. Prostřednictvím dramatické výchovy lze snadno propojit látku například z dějepisu, zeměpisu a literatury. Program může být pojat jako úvod k danému tématu nebo zopakování a upevnění znalostí poté, co je probráno. Nabízíme celodenní, půldenní i vícedenní prgramy. Další možností je koncipovat program tak, aby odpovídal některému z průřezových témat. Jde-li o projekt na objednávku, je potřeba zadávat jej s dvou měsičním předstihem. Cena programů se pohybuje mezi 1500 až 4000 Kč.

Figurkov - Program hravou formou rozvíjí matematické dovednosti: počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu atd. Využívá k tomu prostředí šachové hry. Vychází z metodiky "figurková školička" (www.figurka.net). Tato metoda je určena pro děti ve věku 4-8 let, lze ji však modifikovat pro široké věkové spektrum dětí a zvláště pro osoby s mentálním, pohybovým a sociálním handicapem. Metodu je možné použít i jako diagnostickou metodu specifických poruch učení. Lektorem je Mgr. Luděk Vémola. Cena 2000 Kč (1 lektor, max. 15 dětí) nebo 3000 Kč (2 lektoři, max. 50 dětí) Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Život ve středověku - V první části prgramu se účastníci seznámí s běžným životem středověkého města a venkova. Druhá část je věnována tématu čarodějnictví a inkvizice, které je demonstrováno na případu tzv. Vilemíny České (za svého života v Miláně byla ucívána jako světice, ale roku 1300 byla prohlášena za kacířku a její ostatky byly spolu s jejími stoupenci upáleny, podel některých indícií by mohlo jít o dceru Přemysla Otakara I.). Program je vhodný pro ročníky, v nichž se probírá období středověku. Věkově je určen pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Délka cca 5 hodin. Dva lektoři. Cena 3000 (dle vzdálenosti). Pokud by dílnu vedl 1 lektor, je maximální počet účastníků 15 a cena je 2500 Kč. Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Okupace - Nabízíme dvoudenní projekt dramatické výchovy s tématem okupace vytvořený podle knih Petra Síse Tibet: Tajemství červené krabičky a Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Sdružujícím tématem je okupace a život v totalitním státě. Projekt je koncipován do dvou částí, které probíhají ve dvou následujících dnech. Každá část trvá 5 až 6 hodin.
První den probíhá projekt o Tibetu, v němž se účastníci seznamují s malým Petrem a jeho tatínkem. Prostřednictvím tatínkova putování pak s tajemnou zemí uprostřed hor, Tibetem. Zažijí i "osvobození Tibetu" v podání čínské lidové armády.
Druhý den se přeneseme do Československa v 50. letech a spolu s malým Petrem nahlédneme do života lidí v 50. letech 20. století. Petrovy deníky nás pak provedou i 60. léty a nadějí Pražského jara. Závěr programu patří opět okupaci, 21. srpnu 1968. V závěrečné reflexi pak účastníci srovnávaují své dojmy z obou okupací, formulují si, co to vlastně okupace je a jak se lze k ní postavit.
Projekt je vhodný pro otevření látky týkající se událostí v srpnu 1968, či pro nastolení tématu útlaku a svobody, s nímž by chtěl vyučující dále pracovat. Je možné provést jen jednu část samostatně.
Projekt je určen pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a ŠS. Cena: 4000 Kč (za jednu část 2500).

Dále nabízíme: Divadelní představení Divadelní, výtvarné a literární dílny Literárně-dramatické programy Programy enviromentální výchovy