Nabízíme dílny zaměřené na divadelní, výtvarnou, literární tvorbu. Odborný lektor účastníky seznamuje s danou tématikou s ohledem na jejich věk a zkušenosti. Cílem dílny je nejen zkušenost s tvůrčím procesem, ale také prezentace výsledků. Forma prezentace záleží na náplni, ale také na průběhu konkrétní dílny. Může jít o divadelní představení, výstavu, diskusi apod. Aby bylo možné naplnit poslání dílny, tedy že účastníci skutečně něco vytvoří (dokončí), měla by dílna trvat minimálně 3-5 hodin. Dílna může být celodenní i vícedenní, a je možné ji pojmout i jako adaptační kurz pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky gymnázií a SŠ.

Maska - V rámci týdení dílny se účastníci seznámí se základy herectví s maskou a vyrobí si svou vlastní masku. Od dílčích průpravných etud v masce postupně přejdeme ke společné práci na krátkém divadelním tvaru, jehož veřejnou prezentací bude dílna zakončena. Dílnu je možné rozdělit na dvě navazující víkendové dílny: Výroba masek a Herectví s maskou.

Žonglování - Účastníci si pod vedením zkušeného lektora osvojí základy žonglování. Seznámí se s technologií výroby žonglérských pomůcek. Pokud dílna trvá celý víkend, je možné vytvořit a prezentovat krátké žonglérské představení.

Pouliční divadlo - Účastníci se seznámí se specifiky a historií pouličního divadla. Nabízíme víkendovou nebo týdenní dílnu, která bude probíhat přímo v ulicích města. Budeme se zabývat výběrem vhodného prostoru, prostředků a námětu pro představení, které v rámci dílny účastníci pod vedením lektora sami vytvoří.

Site specific - Site specific je projekt na pomezí divadla, hudebního a výtvarného umění. Je vázán na konkrétní místo (továrna, dům, nádraží, park apod.). Toto specifické místo se stává inspirací pro umělecké vyjádření. Účastníci v daném prostoru hledají, sžívají se s ním a postupně koncipují divadelní a výtvarnou podobu závěrečné prezentace. Nejčastěji probíhají projekty site specific v zapomenutých a opuštěných objektech či prostorech a pomáhají je takto znovuobjevit pro veřejnost, mohou však také představovat známý a užívaný prostor z netradičního úhlu pohledu. Podstatou je odhalení uměleckého potenciálu místa, které je svou podstatou určeno ke zcela jinému účelu. Dílna může být víkendová nebo týdenní.

Výroba loutek - V rámci dílny si účastníci vyrobí své vlastní loutky, seznámí se s různými typy loutek a se základními principy loutkového divadla. V případě, že jde o více denní dílnu, je možné s vyrobenými loutkami dále pracovat a vytvořit prezentaci formou divadelního představení. Dílnu je možné zaměřit na určitý typ loutek, určitý materiál nebo se inspirovat konkrétním výtvarníkem či literárním dílem.

Augusto Boal, aneb jak divadlem měnit svět - Účastníci se seznámí s postupy, které do divadelního umění vnesl brazilský režisér Augusto Boal. Budou se teoreticky i prakticky zabývat divadlem fórum, neviditelným divadlem, novinovým divadlem a legislativním divadlem. Dílna může být jednodenní nebo víkendová. Augusto Boal (1931-2009) byl divadelní režisér, spisovatel a politický aktivista. Divadlo se v jeho pojetí stalo prvkem výchvoy a obrody utlačovaných vrstev obyvatelstva. Odtud i název "divadlo utlačovaných" (Theatre of the Oppressed). Diváci měli možnost vstoupit do děje a zkusit najít pro halvní postavu řešení její situace. Nejznámější formou, kterou Boal používal je divadlo fórum, které je i u nás hojně využíváno jako prostředek prevence patologických jevů mezi dětmi a mládeží.

Tvorba divadelní inscenace - Nabízíme týdenní dílnu, během níž účastníci projdou inscenačním procesem. Seznámí se s prací dramaturga, režiséra, scénografa, herce i divadelního technika. Budou mít možnost vyzkoušet si všechny tyto pozice a zjistit, pro kterou mají dispozice. Výsledkem dílny je jevištní tvar prezentovaný divákům.

Tvůrčí psaní - Smyslem dílny je odhalit a rozvíjet v účastnících literární talent. Nabídnout jim cesty k hledání námětu, vhodného stylu a vhodných jazykových prostředků. Pro inspiraci používáme i výtvarné umění, hudbu, pohyb a metody dramatické výchovy. Je možné dílnu zaměřit tematicky nebo na určitý literární směr či žánr. Nabízíme jednodenní nebo víkendovou dílnu.

Dále nabízíme: Divadelní představení Literárně-dramatické programy Programy enviromentální výchovy Didaktické programy