Naši předkové citlivě vnímali krajinu kolem sebe a dovedli využít toho, co jim nabízela pro pohodlnější život. S příchodem průmyslové revoluce lidé postupně přestali respektovat ráz krajiny, v níž žili a jejich přístup k přírodě a jejím zdrojům přešel od využívání k zneužívání. V současné době je již jasné, že lidstvo musí své chování k přírodě změnit. Tato změna je dlouhodobým procesem, který začíná již v ranném dětství.

Výukové programy environmentální výchovy jsou zaměřeny na budování vztahu žáků a studentů k jejich okolí, krajině a přírodě. Jsou vedeny interaktivní formou, s využitím metod a technik dramatické výchovy. Lektor programů, MgA. Tomáš Machek, je absolventem SŠZaVOŠ Chrudim (obor Ekologie a ochrana krajiny) a Ateliéru Divadlo a výchova DiFa JAMU. V minulosti spolupracoval se Sdružením Krajina v Počítkách jako lektor výukových programů environmentální výchovy pro základní školy.

Programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ využívají zejména metod dramatické výchovy. Pro 2. stupeň ZŠ převládají diskusní metody.

Jak se žije přírodě - Program o možnostech ochrany přírody pro předškoláky a 1. a 2. třídu ZŠ je postaven na metodách a technikách dramatické výchovy. Děti na vlastní kůži zažijí změny, které v přírodě způsobuje člověk, a v následné diskusi se společně dobereme toho, co mohou ony samy pro ochranu přírody udělat. Délka 120 min. Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

Energie - Program seznamuje s klíčovými energetickými zdroji a principy trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy. Účastníci v rolích zkoumají, jaké jsou možnosti individuálního přispění k šetrnému využívání energetických zdorjů. Program je určen žákům 6. - 9. třídy a středním školám. Délka 90 min. Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Krajina kolem nás - Co je to krajina, jaké stopy v ní člověk zanechává a proč? V jaké krajině bychom si přáli žít? Tyto otázky jsou v současnosti stále aktuálnější. Program je zaměřen na vztah jedince ke svému prostředí, seznámuje s historií krajiny a podílem lidské činnosti na její podobě. 1. - 9. třída ZŠ. Délka 90 min. Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Odpady - Program není zaměřen na propagaci třídění odpadů. Počítá s tím, že je to v současnosti běžné. Klade si za cíl seznámit žáky a studenty se způsoby zpracování odpadů a jejich vývojem. 1. - 9. třída ZŠ. Délka 90 min. Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Kompletní nabídka ke stažení.

Dále nabízíme: Divadelní představení Divadelní, výtvarné a literární dílny Literárně-dramatické programy Didaktické programy